Betalen

Factuur adres

Afleveradres

Kies uw gewenste betaalmethode

Verzending & locatie

Verzendmethode
Verzendlocatie
Subtotaal winkelwagen (incl. BTW):
Cadeauservice:
Rembourskosten(incl. BTW):
Verzendkosten:
Extra kosten (incl. BTW):
Korting:
:
Totaalprijs (incl. BTW) €99.99

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hoora Heeg B.V.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Hoora Heeg B.V. en een consument waarop Hoora Heeg B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Als er artikelen worden besteld bij Hoora Heeg B.V., verklaart men zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

2. Informatie 
Alle informatie op de website van Hoora Heeg B.V. is zorgvuldig samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet juist, onvolledig en / of niet up to date is. Hoora Heeg B.V. noch haar partners zijn hiervoor aansprakelijk. Hoora Heeg B.V. is evenmin aansprakelijk voor informatie en prijzen welke door derden op de website zijn geplaatst, zoals tarieven, mededelingen en / of de gevolgen van hierdoor ontstane transacties.

3. Bestellen
Na een geplaatste bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met het bestellingsoverzicht en de totale kosten. Alle bestellingen worden binnen vijf werkdagen na ontvangst van betaling bij
PostNL ter bezorging aangeboden. Mochten zich technische storingen voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden. Hoora Heeg B.V. zal u hiervan op de hoogte houden. Wij doen ons best om onze website www.hoora.nl zo up-to-date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat een artikel niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
Het product moet, indien voorradig uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

4. Prijzen en betalingen 
Alle prijzen op de website van Hoora Heeg B.V. zijn in euro's. Consumenten kunnen elektronisch aan Hoora Heeg B.V. betalen. Op de website staan de betaalmogelijkheden omschreven bij "Betalen". Bezorging van de bestelling vindt pas plaats als de betaling door Hoora Heeg B.V. is ontvangen.
Voor het versturen van de artikelen brengt Hoora Heeg B.V. de daarvoor noodzakelijke verzendkosten in rekening. Een overzicht van de verzendkosten kunt u vinden bij "Verzenden".

5. Bezorging 
De bezorgtermijn is indicatief en is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week
overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. De bestelling wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling bij PostNL ter bezorging aangeboden. PostNL bezorgt in de regel de volgende dag mits het afleveradres binnen Nederland is. Bij 'niet thuis' ontvangt de geadresseerde een kaartje in de brievenbus met daarop nadere informatie over het postkantoor waar het pakketje afgehaald kan worden. Voor het niet tijdig bezorgen door PostNL kan Hoora Heeg B.V. niet aansprakelijk worden gesteld.

6. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de geleverde artikelen gaat pas over, indien al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Hoora Heeg B.V. is verschuldigd, is voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

7. Niet goed, geld terug
Indien de consument een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft men het recht het artikel binnen 7 (zeven) werkdagen na aflevering aan Hoora Heeg B.V. te retourneren. Retourzendingen dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt aan Hoora Heeg B.V. en worden slechts geaccepteerd indien retourinstructies van Hoora Heeg B.V. nauwkeurig zijn opgevolgd. De garantie vervalt wanneer het artikel gebruikt en/of beschadigd is of er getracht is een gebrek zelf te herstellen. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking (incl. labels) van het artikel onbeschadigd is. Hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de consument komen. Hoora Heeg B.V. restitueert in geen geval de verzend / verpakkingskosten. Bij een retourzending, volgens de retourinstructies, betaalt Hoora Heeg B.V. binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug.

8. Vragen / klachten 
Mochten er vragen of klachten zijn over de aangekochte artikelen, dan wordt verzocht om ons hierover per e-mail 
[email protected]  te berichten. Men ontvangt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen bericht.

9. Privacy 
Hoora Heeg B.V. vindt het zeer belangrijk dat de door de consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Hoora Heeg B.V. zal de verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij naam, het factuur- en afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Deze betaalgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om de betaling van de aangekochte artikelen te voldoen. Indien men zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden deze gegevens gebruikt om op de hoogte gesteld te worden van assortimentswijzigingen, speciale aanbiedingen, verbeteringen van de website en eventuele andere relevante informatie over Hoora Heeg B.V. Indien men hier geen prijs meer op stelt, kan de aanmelding ongedaan gemaakt worden via afmelding op de nieuwsbrief. Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De gegevens van de bezoeker(s) blijven onbekend.

10. Aansprakelijkheid
Alle artikelen die in het assortiment van Hoora Heeg B.V. zijn opgenomen, voldoen aan de strenge eisen waaraan watersportartikelen en -kleding moeten voldoen. Hoora Heeg B.V. garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Indien de door Hoora Heeg B.V. geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid richting de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder punt 7 "Niet goed, geld terug" is geregeld. De aansprakelijkheid van de artikelen berust echter altijd bij de fabrikant. Gebruikte artikelen hebben in geen geval garantie en de koper gaat akkoord met de staat waarin het gebruikte artikel zich bevind op het moment van de aankoop. Wel vallen de gebruikte artikelen onder de eerder genoemde "Niet goed, geld terug" regeling. Hoora Heeg B.V. sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte artikelen uit. Wanneer de fabrikant van een gebrekkig artikel
aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Hoora Heeg B.V. beperkt tot herstel of vervanging van het artikel, dan wel terugbetaling van de koopprijs. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van deze website en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze website.

11. Overmacht 
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Hoora Heeg B.V. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Hoora Heeg B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12. Copyright 
Op alle op de website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Hoora Heeg B.V. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en / of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Hoora Heeg B.V. noch geheel, noch gedeeltelijk worden
verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

14. Acceptatie algemene voorwaarden 
Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, gaat men automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Klanten worden tevens opgenomen in ons klantenbestand en ontvangen onze nieuwsbrief. 

© 2012 Hoora Heeg B.V.